Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Hành khách bị khuyết tật học vấn

Chúng tôi có thể hỗ trợ hành khách khuyết tật về nhận thức hoặc chậm phát triển như thế nào

Hỗ trợ cho Hành khách bị khuyết tật học vấn

Trên tất cả các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon, phi hành đoàn nỗ lực cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn cho quý khách. Tuy nhiên, họ không thể luôn hỗ trợ hành khách mọi lúc.

Hành khách cần hỗ trợ tuân theo hướng dẫn an toàn phải thu xếp người hỗ trợ an toàn đi cùng trên chuyến bay. Tương tự, hành khách cần hỗ trợ liên tục hoặc chăm sóc cá nhân phải đi máy bay cùng người hỗ trợ cá nhân của mình.