ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

สัมภาระที่เช็คอิน

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดขึ้นเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับเส้นทางของท่าน และอาจคำนวณเป็นชิ้นหรือตามน้ำหนัก

เส้นทางต่าง ๆ ที่ไปยังสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่านจะถูกคำนวณเป็นชิ้น ท่านสามารถจะนำกระเป๋าสัมภาระไปได้ตามจำนวนชิ้นที่กำหนด โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกินที่กำหนดไว้

สำหรับเส้นทางอื่น ๆ กระเป๋าสัมภาระของท่านจะถูกคำนวณตามน้ำหนัก ท่านสามารถจะนำกระเป๋าสัมภาระไปได้ตามจำนวนชิ้นที่กำหนดโดยมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้นไม่เกินที่กำหนดไว้ น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน ชั้นที่นั่งโดยสาร และระดับการเป็นสมาชิกของท่าน

ท่านสามารถสนทนากับ Vera ผู้ช่วยเสมือนของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ  

ในเส้นทางต่าง ๆ รวมถึงเส้นทางที่ไปยังสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา

สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่เดินทางไปกับทารก จะได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระที่เช็คอินเพิ่มได้อีกหนึ่งชิ้นโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) และมีขนาดรวม (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 115 ซม. (45 นิ้ว)

สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดที่เดินทางไปกับทารก จะได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระที่เช็คอินเพิ่มได้อีกหนึ่งชิ้นโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) และมีขนาดรวม (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 115 ซม. (45 นิ้ว)

 

สำหรับเส้นทางอื่น ๆ ทั้งหมด:

ผู้โดยสารที่เดินทางไปกับทารกจะได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระที่เช็คอินเพิ่มได้อีกสองชิ้นโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์) และมีขนาดรวมไม่เกิน 115 ซม. (45 นิ้ว)

ไม่มีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์กีฬา แต่ท่านสามารถนำอุปกรณ์กีฬาไปได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดขึ้นเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หากสัมภาระที่เช็คอินของท่านมีน้ำหนักเกินปริมาณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ 

ไม่มีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับสัตว์เลี้ยง แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระโดยคิดจากน้ำหนักรวมของสัตว์เลี้ยงและกรงใส่สัตว์เลี้ยง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ 

เราอนุญาตให้นำอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือโหลดขึ้นเครื่องได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต หากว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นสำหรับการเดินทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ 

น้ำหนักสัมภาระที่เกินจากปริมาณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อัตราน้ำหนักสัมภาระพิเศษจะคำนวณตามปริมาณน้ำหนักหรือจำนวนชิ้นโดยขึ้นอยู่กับโซนของเมืองปลายทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ

ได้ ท่านสามารถใช้ไมล์สะสม Asia Miles ในการแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ จำนวนไมล์สะสม Asia Miles ที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางของท่าน กรุณาติดต่อบริการสายด่วนของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน นอกจากนี้ สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากฮ่องกง ท่านยังสามารถไปที่แผนกบริการของเราเพื่อนำไมล์สะสมไปแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่อนุญาตได้ด้วย กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ

หากท่านคิดว่าสัมภาระของท่านอาจมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ในราคาที่ได้รับส่วนลดผ่านทางจัดการการจองของฉัน  ไม่เช่นนั้น สัมภาระของท่านจะถูกชั่งน้ำหนักที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมหากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ กรุณาเผื่อเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับการเช็คอินในวันออกเดินทาง

กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หน้าบริการ"ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า"